Mâm lễ cúng mụ đầy tháng bé gái
Hình cúng khai trương heo quay
Đặt xôi chè cúng tổ nghề may tại Bình Dương 3
Hình ảnh mâm cúng mụ đầy tháng
Bàn cỗ cúng đầy tháng thôi nôi
Chè viên tam sắc
Chè viên tam sắc
Hình ảnh khai trương cửa hàng
Cúng đầy tháng thôi nôi trọn gói